Ondernemingsgegevens

Duverger Home

Du Verger Trading bvba

Kunstlaan 56

1000 Brussel

[email protected]

+32475420100

0847079026

Btw: BE 0847.079.026

IBAN: BE73 3631 2397 7760

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Du Verger Trading, een bvba met maatschappelijke zetel te Kasteelstraat 120 – 9255 Buggenhout, BTW BE 0847.079.026, (hierna 'Duverger Home') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Duverger Home houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Duverger Home aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Duverger Home niet. Duverger Home is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Duverger Home is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Duverger Home. Duverger Home kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Indien de Klant wenst te genieten van een kortingcode, zal de Klant zich vooreerst inschrijven voor de nieuwsbrief.

Wenst de Klant te bestellen maakt de Klant best eerst een account aan, kan ook later tijdens afhandeling van de bestelling.

Via de winkelwagen kan de Klant zijn bestelling samenstellen.  Als de Klant klaar kan de eventuele kortingscode ingegeven worden en  kunnen de verzendkosten naar keuze berrekend worden.

Na het afronden van de bestelling kan de Klant zijn account aanmaken of nakijken  en vervolgens de verzendmethode bepalen.

Bij de volgende stap kiest de Klant een betaalmethode en kan de bestelling definitief geplaatst worden na het accepteren van de algemene voorwaarden en het eventueel intekenen voor de nieuwsbrief.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen  via het betaalplatform Mollie

 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE73 3631 2397 7760
 • via kredietkaart
 • via Achteraf betalen van Klarna

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Duverger Home.

Duverger Home is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangst van de betaling, zal de levering gebeuren volgens de door de Klant gekozen verzendmethode; zijnde 2 mogelijkheden:

 • Levering van kleine artikelen aan huis per koerier, gelijkvloers
 • Levering van grote artikelen op afspraak aan huis per regulier transport, gelijkvloers

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.  

Wanneer een artikel in voorraad is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 3 à 8 werkdagen.

Wanneer een artikel niet op voorraad is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres binnen de aangegeven levertermijn.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 21 kalenderdagen na ontvangst.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op uw rekening in zoverre dat het goed onbeschadigd is.Retourzendingen:  2 mogelijkheden

 • Retour van kleine artikelen gebeuren per koerier, met gratis retourlabel
 • Retour van grote artikelen gebeuren op afspraak aan huis per regulier transport, gelijkvloers

Artikelen besteld via deze webwinkel worden gratis geleverd in Belgie, Nederland

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Duverger Home.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Duverger Home was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Duverger Home.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Duverger Home te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Duverger Home.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 21 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 21 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Duverger Home Kasteelstraat 120 - 9255 Buggenhout - +32475420100 – [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 21 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Duverger Home heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 21 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van Duverger Home.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Duverger Home zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Duverger Home alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Duverger Home op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Duverger Home wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Duverger Home geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Duverger Home betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Duverger Home geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in het geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Duverger Home zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, retourartikelen of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Duverger Home is bereikbaar op het telefoonnummer +32 475 420 100, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Kasteelstraat 120 - 9255 Buggenhout. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

KLACHTEN

We doen dagelijks ons uiterste best om u met de beste service tegemoet te komen. Natuurlijk kan er altijd iets mis gaan. Wanneer dit het geval is en u heeft een opmerking of klacht over het niet of verkeerd leveren van uw bestelling of dienst, laat het ons zeker weten. Omdat wij, na strikte controle, eigenaar zijn van het Safeshops- en EMOTA label volgen wij ook volledig hun handleiding en regels met betrekking tot het behandelen van klachten. Zo kunnen wij u ook het beste bijstaan. 

U kunt ons binnen de 21 dagen na aankoop op de hoogte brengen van een klacht door ons  te contacteren met het sturen van een mail naar [email protected] of te bellen van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 uur - 17:00 uur naar +32(0) 475 420 100.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. Safeshops.be zal bemiddelen tussen consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, [email protected]

Buitengerechtelijke geschiloplossing

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl.
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Duverger Home beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie verplicht een nalatigheidsintrest van 10% te betalen vanaf de eerste ingebrekestelling.

Onverminderd het voorgaande behoudt Duverger Home zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Duverger Home respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens, d.w.z. naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres, zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. Wanneer u een bestelling plaatst, zullen we voorgenoemde gegevens verwerken zodat we uw bestelling kunnen afhandelen en leveren, met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zullen, ingevolge de wettelijke verplichtingen rond boekhouding, tot 7 à 10 jaar na de laatste factuurdatum bewaard worden. Klantgegevens zullen bewaard worden tot 3 à 5 jaar na de laatste bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Duverger Home Kasteelstraat 120 - 9255 Buggenhout - [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens, d.w.z. naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer of adres, voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Duverger Home    Kasteelstraat 120 - 9255 Buggenhout - [email protected]

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Duverger Home heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Duverger Home houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 
+32 (0)2 274 48 35
[email protected]

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected] .

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Om gebruik te maken van onze website, zal uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor het installeren van deze cookies vereist zijn.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Duverger Home om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Duverger Home. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Duverger Home kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

 Artikel 17: UNIZO e-commerce label

Duverger Home heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Duverger Home Provincialeweg 22 bis – 2890 Sint-Amands  [email protected]

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Wensenlijst
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »